עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק שסך הכנסותיו אינו עולה על הסכום הקבוע בחוק (נכון לשנת 2018 הסכום נמוך מעט מתקרת הכנסה של כ-99 אלף ₪ בשנה), ומתעדכן מעת לעת. עסקים מסוימים שהיקף פעילותם קטן מאוד פטורים מחובות שונות שמוטלות על כלל העוסקים.

עוסק פטור מדווח על מחזור הכנסותיו למע”מ פעם בשנה בלבד, ולא בכל חודש או חודשיים – כמו עסקים מורשים, ואינו מנפיק ללקוחותיו חשבונית מס, אלא קבלה בלבד. עוסק פטור למעשה פטור מהתחשבנות כספית עם מע”מ. כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע, יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי או דו חודשי.

המחוקק החריג מספר עיסוקים ומקצועות שמחויבים להתאגד כעוסק מורשה, ואינם רשאים להיחשב עוסק פטור: עו”ד, רו”ח, רופאים, אדריכלים, מהנדסים ועוד.

מלבד ניהול פנקסי קבלות,  עוסק הפטור חייב בשמירה של כל המסמכים אשר נוגעים לפעילות העסק:, הוצאות, אישורי ניכוי מ , אישורי תרומות, אישורים על הפקדות לפנסייה ולקרנות השתלמות. כמו כל בעל עסק שרשום כעצמאי במס הכנסה, חייב העוסק הפטור לשמור על מסמכי הנהלת החשבונות הקשורים לפעילות העסק לתקופה של שבע שנים.

מומלץ מאוד עוסק פטור להיוועץ ברואה חשבון בעת מילוי הדיווח השנתי וההתנהלות הכללית.

איש מקצוע שמתווך בין העוסק לבין שלטונות המס, יכול לייעל את ההתנהלות מול הרשויות ומאפשר למצות את מלוא זכויות לעוסק ואף לחסוך מס. חשוב לזכור שהפטור של עוסק פטור מתייחס לעניין המע”מ בלבד, והוא אינו פוטר ממס הכנסה ומביטוח לאומי, דו”ח שנתי והצהרת הון.